a iné štýloviny
Košík
user


Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

I . ÚVODNÉ USTANOVENIA

Nákup prostredníctvom internetového obchodu www.stylovesteny.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že budú dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP).
Objednaním tovaru dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

1.Obchodné podmienky definované  v tomto dokumente sa vzťahujú na obchodné  vzťahy, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu a špecifikujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.

2. "Kupujúcim" sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do záväzkovo-právneho vzťahu s predávajúcim.
3. "Predávajúcim" sa rozumie  firma:

TERMINAL – Ing. Rybárik Jozef,

Parková 761/7, 92401 Galanta, Slovenská republika,

IČO: 17648513, DIČ:1020263178, IČ DPH: SK1020263178,

zapísaná v registri: zapísaná v registri: 202-9092, spis. č. 2012/05740-2 zo dňa 24.10.2012.

Číslo účtu TATRA BANKA: IBAN SK84 1100 0000 0029 4006 1232

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj,

Pekárska 23

917 01 Trnava

 

4. Tovarom sa rozumie: produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.stylovesteny.sk.

 

II. OBJEDNÁVANIE  TOVARU

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetu tým, že vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Kupujúci má povinnosť vyplniť všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné pre správne a rýchle vybavenie objednávky. Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky na svoju e-mailovú adresu.
Po potvrdení objednávky vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje uhradiť celú kúpnu cenu za objednaný a dodaný tovar, vrátane transportných nákladov („poštovného“), vyčíslených pri uskutočnení objednávky.
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.


Objednávka tovaru musí obsahovať:

  • Meno a priezvisko kupujúceho
  • Kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
  • Telefónne číslo a e-mail
  • Presný názov tovaru
  • Počet kusov z každej položky tovaru
  • Spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet)
  • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru  (poštou, osobný odber)


Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať:

  • IČO a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti
  • Kontaktnú osobu
  • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

 

III. DODACIE PODMIENKY

1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od Slovenskej pošty, spoločnosti DPD, alebo inej kuriérskej spoločnosti.
2. Objednaný tovar zasielame do 3 dní (najneskôr do 30 pracovných dní, pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo je potrebné ho vyrobiť) odo dňa potvrdenia Vašej objednávky.
3. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke ako dodaciu adresu.

4. Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu jeho prebratia.

5. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať celistvosť obalu a obsah zásielky. Kupujúci je povinný upozorniť prepravcu na prípadné poškodenie obalu či obsahu zásielky. Kupujúci v takomto prípade neuplatňuje práva zo zodpovednosti za vady voči predávajúcemu, ale práva zo zodpovednosti za škodu zavinenú prepravcom.

6. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.
7. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je predávajúci po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.

 

IV. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní, v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i)

Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.

Spotrebiteľ nie je povinný platiť za:

a) služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak

1. predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j),

2. spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6,

b) úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak

1. spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8,

2. spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo

3. predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b).

Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Kupujúci odpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy

Komu

Meno / Obchodné meno: TERMINAL, Ing. Rybárik Jozef
Adresa: Parková 761, 924 01 Galanta

IČO: 17648513

DIČ: 1020263178

IČ DPH: SK1020263178

telefón: 0903/ 424 352

e-mail: info@stylovesteny.sk

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

 

Číslo objednávky*:

Dátum objednania*:

Dátum prijatia*:

Meno / Obchodné meno*:

Adresa kupujúceho*:

Sumu za vrátený tovar si želám vrátiť*:

na bankový účet / IBAN /: SK

šekom na adresu:

 

Dátum*:

 

Podpis kupujúceho:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

*povinný  údaj

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad - faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom.
2. Ponúkame tieto možnosti platieb na území Slovenskej republiky:
-platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby. Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od poštového doručovateľa.
-bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu na náš účet v Tatra banke. Variabilný symbol je číslo Vašej objednávky.

3. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania
celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

       Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká záväzkovo-právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady. Prepravné náklady sú znižované v závislosti od hodnoty kupovaného tovaru. Od sumy 50 Eur poštovné neúčtujeme (platí len pre Slovenskú republiku). Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.stylovesteny.sk

Slovenská pošta 2.trieda (platba vopred) 2,8 Euro
Slovenská pošta 1.trieda (platba vopred) 3,5 Euro
Slovenská pošta 2.trieda (na dobrieku) 3,6 Euro
Slovenská pošta 1.trieda (na dobrieku) 4,3 Euro
Osobné prevzatie 0,- Euro
Objednávka nad 50 Eur - poštovné a balné ZADARMO

 

VI. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

Na každý tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň doručenia tovaru kupujúcemu.

Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný riadiť sa návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Pri chybách výrobku, ktoré vznikli pri mechanickom poškodení výrobku kupujúcim, alebo dopravcom, ako aj skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach kupujúcim, alebo prepravcom táto záruka zaniká.

V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

V prípade reklamácie tovaru, odošlite tovar riadne zabalený, čistý, v pôvodnom stave, bezodkladne po zistení vady, prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu predávajúceho::
Ing. Jozef Rybárik - TERMINAL
Parková 761/7
924 01 Galanta
Slovenská republika
 


Tovar posielaný na dobierku nebude z našej strany prevzatý.

K reklamovanému tovaru je potrebné pripojiť popis chyby, kópiu faktúry a kontakt na kupujúceho. Po obdržaní tovaru a písomnej reklamácii bude následne kupujúcemu zaslaný reklamačný záznam vo forme listu alebo emailu, ktorý obsahuje informáciu o riešení reklamácie a o ďalšom postupe.

Predávajúci je povinný ihneď písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania. V prípade oprávnenej záručnej reklamácie zabezpečí spätnú prepravu tovaru predávajúci.

Reklamácie sa vybavujú ihneď, najneskôr do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

VII. VRÁTENIE TOVARU A ZÁRUKA  VRÁTENIA PEŇAZÍ


V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa máte ako kupujúci právo vrátiť tovar bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Tovar musí byť neporušený, originálne zabalený a nepoužitý. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky,  pošleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.  Reklamovaný tovar, ktorý bude doručený dobierkou na našu adresu nebude prevzatý.VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Viac o ochrane osobných údajov tu

 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.stylovesteny.sk.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých  zákonov; zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,  a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami predaja a že s nimi súhlasí.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM