a iné štýloviny
Košík
user


Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Odo dňa 25.05.2018 sú vaše osobné údaje spracované v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov= GDPR) a v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákon“) je TERMINAL- Ing. Jozef Rybárik,, IČO: 17648513, DIČ: 1020263178, IČ DPH: SK1020263178, so sídlom v Galante (ďalej len: “prevádzkovateľ”).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Adresa: Parková 761, 92401 Galanta

E-mail: info@stylovesteny.sk 

Telefón: +421 903 172 275

 

II. Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje je údaj, alebo súbory viacerých údajov, ktoré tvoria fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu osoby, napr. meno, priezvisko, adresa, rok narodenia alebo meno, priezvisko, číslo účtu, atď., kedy je danú osobu možné na základe týchto informácií priamo, alebo nepriamo identifikovať.

 

III. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

IV. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov využívame princíp minimalizácie dát (údajov). Naše systémy spracúvajú len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné ( a žiadne iné) pre konkrétny účel spracovania, uvedený vyššie. Vaše údaje sa budú spracúvať len na nevyhnutnú dobu a na interné účely a prehľad v objednávkach. Osobné údaje sú prístupné len zamestnancom, ktorí nevyhnutne potrebujú prístup k týmto informáciám.

 V. Doba uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

VI. Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia osobných údajov sú:

 • osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb- Slovenská pošta,
 • pre prijímanie platieb je to banka Prima Banka.

 

VII. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VIII. Právo na informácie

Môžete kedykoľvek získať informácie o údajoch, ktoré si o Vašej osobe evidujeme na základe Vašich návštev našich webových stránok. Svoje otázky, prosím, smerujte najmä na e-mailovú adresu info@stylovesteny.sk.

 

IX. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

X. Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov.

V prípade, že e-shopu uniknú, alebo sa stratia, alebo nastane iné porušenie osobných údajov, zaväzujeme sa o vzniknutej situácii/ incidente informovať Úrad na ochranu osobných údajov SR do 72 hodín, od momentu, kedy sa spoločnosť o porušení dozvedela.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, budú o situácii informovaní aj naši zákazníci, ktorých dáta sú incidentom dotknuté.

 

XI. Dodatok

Cookies (automaticky získavané informácie)

V okamihu, keď navštívite našu webovú stránku, automaticky získavame určité údaje, ktoré sa nevzťahujú priamo ani nepriamo k Vašej osobe, teda nemajú charakter osobných údajov, napr. meno poskytovateľa internetových služieb (ktorým môže byť i spoločnosť, v ktorej pracujete), webové stránky, ktoré ste navštívili pred našimi, aké informácie ste vyhľadávali na našej webovej stránke, kedy ste tieto informácie vyhľadávali, Vami používaný operačný systém alebo verzia internetového prehliadača.

Uvedené informácie sú získavané a analyzované v anonymizovanej forme. Sú používané iba za účelom zlepšenia atraktivity, obsahu a fungovania našej webovej stránky. Nie sú teda nijako inak spracovávané a nie sú tiež odovzdávané tretím stranám.

 

XII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Vezmite, prosím, na vedomie, že môžeme aktualizovať či zmeniť niektoré časti tohto dokumentu bez toho, aby sme Vás na to vopred upozornili. Z tohto dôvodu prosíme, aby ste tento dokument z času na čas kontrolovali a boli si tak vedomí prípadných zmien a aktualizácií. Aktuálny dátum účinnosti tohto dokumentu bude vždy zverejnený.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

 
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM